تسلیت سانچی

سوختن در غربت ، میان آن همه آب خدایا این چه تضاد غم انگیزی ست خدایا این چه غمی ست که دل ایرانمان را گرفته است درگذشت پرسنل کشتی سانچی را به همه ایرانیان تسلیت می گوییم.